Centrum Rehabilitacji Koala
ul. Retoryka 1/16, 31-108 Kraków rehabilitacja@koala.krakow.pl 691 838 168

Regulamin

Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego

CENTRUM REHABILITACJI KOALA SPÓŁKA CYWILNA

ANNA ADAMCZYK-LECH, ANNA PRZYBYLSKA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Centrum Rehabilitacji Koala jest podmiotem leczniczym – dalej „Podmiot Leczniczy”.

 2. Podmiot Leczniczy prowadzi stronę internetową pod adresem www.rehabilitacja-koala.pl

 3. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą m.in. w oparciu o:

 1. przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 2. przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,

 3. przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 4. wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą o którym mowa w ust. 5 poniżej,

 5. a także w oparciu o inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu Organizacyjnego

 1. Podmiot Leczniczy został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę̨ Małopolskiego pod numer wpisu Z-244895-20211022 numer księgi rejestrowej 000000244895. Wpisu dokonano w dniu 22.10.2021 roku, a Podmiot Leczniczy rozpoczął działalność́ z dniem 2.11.2021 roku.

II. OZNACZNIE PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ ZAKŁADU LECZNICZEGO

1. Podmiot Leczniczy działa pod firmą: Centrum Rehabilitacji Koala s.c. Anna Adamczyk-Lech, Anna Przybylska

2. W strukturze Podmiotu Leczniczego działa Zakład Leczniczy o nazwie Centrum Rehabilitacji Koala

III. CEL ZADANIA I ZAKRES UDZIALANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Celem Podmiotu Leczniczego jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.

2. Zadaniem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii oraz czynności wspomagających ich wykonywanie, takich jak:

 1. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;

 2. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;

 3. diagnostyka i poradnictwo w domu pacjenta w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;

 4. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

 5. działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;

 6. prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

3. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą jako ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki.

IV. MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot Leczniczy wykonuje świadczenia zdrowotne w Zakładzie Leczniczym wskazanym w pkt II ust. 2 Regulaminu, pod adresem: ul. Retoryka 1/16 31-108 Kraków.

 2. Podmiot Leczniczy może świadczyć usługi zdrowotne z zakresu fizjoterapii na rzecz innych podmiotów leczniczych w oparciu o łączące je umowy.

 3. Podmiot Leczniczy na życzenie Pacjenta świadczy także tzw. wizyty domowe w zakresie fizjoterapii.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ZADANIA JEDNOSTEK, KIEROWNICTWO

 1. Jednostką organizacyjną Podmiotu Leczniczego jest zakład leczniczy mieszczący się przy ul. Retoryka 1/16 31-108 Kraków

 1. Zadaniami poszczególnych jednostek zakładu leczniczego są:

 1. zadaniem Centrum Rehabilitacji Koala jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i masażu leczniczego, prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami prawa, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych,

 1. Zakład leczniczy otarty jest w dniach poniedziałek – piątek , w godzinach od 7:30 do 21:30.

VI. KIEROWNIK PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Kierownikiem Podmiotu Leczniczego który kieruje nim i reprezentuje go na zewnątrz jest Anna Adamyczk-Lech.

 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego i ponosi za nie odpowiedzialność.

 3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniona przez Kierownika osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

 4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Podmiotu Leczniczego należy między innymi:

 1. organizowanie i kierowanie pracą i nadzorowanie merytorycznej pracy, BHP, ochrona danych osobowych i godności praw pacjenta przez podległych pracowników, współpracowników lub/i indywidualnych praktyk zawodowych fizjoterapeutycznych, świadczących usługi lub wykonujących zadania na rzecz podmiotu leczniczego wobec pacjentów,

 2. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny, starannego realizowania świadczeń leczniczych z poszanowaniem praw pacjenta, w tym jego bezpieczeństwa, przez pracowników, współpracowników i możliwych innych osób, w tym wykonujących praktyki zawodowe fizjoterapeutyczne lub inne możliwe w przyszłości praktyki zawodowe np.; lekarzy specjalistów, pielęgniarek, psychologa itp., jeżeli takie osoby świadczyć będą usługi lub wykonywać będą zadania na rzecz podmiotu leczniczego wobec pacjentów

 3. podejmowanie decyzji w sprawach organizowania pracy, BHP, zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników, współpracowników i innych zadań wynikających z reprezentowania na zewnątrz Podmiotu Leczniczego.

 1. Na ręce kierownika składane są skargi Pacjentów.

VII. OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W PODMIOCIE LECZNICZYM

 1. Podmiot Lecznicy podejmuje działania, których celem jest realizacja świadczeń zdrowotnych w formie najbardziej dogodnej dla Pacjentów.

 2. W Podmiocie Leczniczym świadczenia zdrowotne wykonywane są:

 1. z uwzględnienie wymogów prawa, zasad etyki zawodowej oraz standardów i procedur wykonywania takich świadczeń,

 2. wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami,

 3. po uprzednim umówieniu terminu wizyty Pacjenta,

 4. w godzinach otwarcia zakładu leczniczego,

 5. odpłatnie, zgodnie z postanowieniami pkt. XIII Regulaminu.

 1. Rejestracja Pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Dokonać jej można w następujący sposób:

 1. pod adresem zakładu leczniczego

 2. telefonicznie pod numerem: 691838168

 3. przez stronę internetową Podmiotu Leczniczego www.rehabilitacja-koala.pl zakładka kontakt

4. Odwołanie umówionej rehabilitacji bez żadnych konsekwencji dla stron ustala się minimum 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania.

5. W przypadku nieodwołania lub odwołania, ale ze zbyt krótkim wyprzedzeniem umówionego terminu Pacjent ponosi koszt rehabilitacji. W przypadku, gdy pacjent spóźni się na rehabilitację czas spóźnienia zostanie odliczony od czasu trwania spotkania.

VIII. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot Leczniczy przyjmuje pacjentów, który dokonali uprzedniej rejestracji, a więc po umówieniu wizyty.

 2. W przypadku rejestracji telefonicznej, osoba rejestrująca udziela informacji o wolnych terminach i godzinach wizyt. Zapisując się na wizytę Pacjent poproszony zostanie o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz ogólnego rodzaj schorzenia/problemu który występuje. Pacjent zostanie poinstruowany jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty.

 3. Przed rozpoczęciem wizyty w Podmiocie Leczniczym, w sytuacji gdy ogłoszony zostanie stan zagrożenia pandemią lub stan pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja, Pacjent poproszony będzie o wypełnienie stosownej ankiety oraz poddanie się dezynfekcji dłoni oraz pomiarowi temperatury.

 4. W Podmiocie Leczniczym znajduje się poczekalnia, w której jeśli będzie to konieczne, Pacjent poproszony zostanie o poczekanie na umówioną wizytę.

 5. W przypadku pierwszej wizyty personel administracyjny Podmiotu Leczniczego poprosi Pacjenta o podanie niezbędnych danych, celem ich wpisania w zakładaną dla niego kartę pacjenta (dokumentacja medyczna), udzielenie niezbędnych zgód i złożenie oświadczeń.

 6. Przebieg wizyty, w tym: zebrany wywiad, wykonane świadczenia zdrowotne, zalecenia czy uwagi, znajdzie odwzorowanie w prowadzonej przez Podmiot Leczniczy dokumentacji medycznej Pacjenta.

 7. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Podmiot Leczniczy jest uprawniony do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Postawą odmowy może być m.in.: brak zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Pacjenta, stan upojenia alkoholowego lub odurzenia środkami psychotropowymi lub podobnymi, a w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Pacjenta udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo tez odmowa Pacjenta poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.

 8. Pacjent ma prawo do złożenia w wybranej przez siebie formie skargi na zachowanie lub czynności personelu Podmiotu do Kierownika Podmiotu Leczniczego.

X. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

 1. Dla zapewnienia należytego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego, wysokiego standardu obsługi Pacjentów i udzielanych im świadczeń zdrowotnych, w tym ich ciągłości Podmiot Leczniczy może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych Pacjentów.

 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

XI. UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, OPŁATY

  1. Pacjentowi przysługuje uprawnienie do żądania udostępnienia mu dokumentacji medycznej która go dotyczy.

  2. Podmiot Leczniczy udostępni dokumentacje medyczną po otrzymaniu żądania złożonego przez uprawnioną osobę. Żądanie może być złożone w dowolnej formie jednak w sposób niepozostawiający wątpliwości, że żądanie został złożone przez osobę uprawnioną.

  3. Dokumentację udostępnia się z zachowaniem jej integralności, poufności oraz autentyczności, bez zbędnej zwłoki.

  4. Podmiot Leczniczy najpóźniej od 1 stycznia 2021 r. prowadzi dokumentacje medyczną wyłącznie w formie elektronicznej.

  5. Udostępnienie dokumentacji medycznej może nastąpić w następujący sposób:

  1. do wglądu w zakładzie leczniczym Podmiotu Leczniczego,

  2. na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez Pacjenta,

  3. przez sporządzenie jej wydruku,

  4. z uwzględnieniem standardów udostępniania dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej - poprzez wysłanie dokumentacji medycznej na wskazany przez Pacjenta adres mailowy.

  1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na polecenie Kierownika Podmiotu Leczniczego.

  2. Podmiot prowadzi wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej.

 1. Podmiot Leczniczy nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (załącznik do maila).

XIII. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Podmiot Leczniczy nie wykonuje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (NFZ etc.)

 2. Z tytułu udzielanych przez Podmiot Leczniczy świadczeń zdrowotnych pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w załączniku do Regulaminu.

 3. Opłaty za wykonywane w Podmiocie Leczniczym świadczenia uiszczane sa po zakończeniu wizyty.

 4. Dostępnymi w Podmiocie Leczniczym formami płatności są: gotówka, karta płatnicza, faktury przelewowa, karta podarunkowa.

 5. Płatność za wizyty fizjoterapeutyczne w domu lub Treningi Personalne klient reguluje na konto bankowe CR Koala po wcześniejszym otrzymaniu faktury – płatność odbywa się po każdym spotkaniu, do 4 dni roboczych.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i innych ustaw.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia działalności przez Podmiot Leczniczy, nie wcześniej jednak niż od dnia wpisania go rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Kraków, dnia 02.11.2021 r.